Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata

Het ministerie I&W werkt samen met partners en verschillende publieke dataknooppunten aan het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM). Het project bevindt zich momenteel in de kwartiermakersfase.

Mobiliteitsdata is vaak in bezit van een veelheid aan overheden. Ontsluiting en borging in de operationele processen vergen intensieve samenwerking tussen overheden en publieke data­loketten. Het Ministerie van IenW wil dit stimuleren en heldere afspraken tot stand brengen over inwinning, aggregatie, distributie, monitoring en toezicht.

Naast publieke data speelt private data een steeds belangrijkere rol. De uitdaging voor overheden is, te komen tot een optimale mix van zowel publiek als private data, het beschikbaar stellen van data (open of onder licentie) en het behoud van investeringsprikkels voor bedrijven. De overheid wil daarbij handelen in lijn met nationaal en Europees databeleid, datadelen tussen partijen faciliteren, samenwerken op basis van wederkerigheid en zoveel mogelijk gebruik maken van open en internationale standaarden en afsprakenstelsels om bestaande datagedreven mobiliteitssystemen te verbinden. Daarom is er straks het NTM.

In de kwartiermakersfase wordt door de kwartiermaker in samenspraak met de stakeholders een plan van aanpak (PvA) voor de inrichting en uitvoering van het NTM gemaakt. Dit plan van aanpak bevat, o.a.:

  • De lange termijn visie en ambitie NTM;
  • Roadmap functies NTM (ontwikkelingen plotten op een tijdlijn van bijv. 4 jaar);
  • Inrichting governance;
  • Verwachte jaarlijkse kosten;
  • Ontwikkelingen functies, diensten en producten NTM.

In de kwartiermakersfase worden ook een aantal concrete functies gepresenteerd, die door de kwartiermaker worden gemonitord.

Parallel aan bovenstaande primaire kwartiermakers activiteiten, worden door de kwartiermaker een aantal no-regret acties uitgevoerd, waaronder:

  • Deelname aan het EU NAPcore;
  • Onderhoud van het bestaande NAP loket (opgenomen in de offerte);
  • Afronden demonstrators;
  • Werken aan het groeifondsvoorstel ESM&L.

Contact

Marc van Toor
E. marc.van.toor@ndw.nu